Logo Ajuntament

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA)
Municipi de Palma de Mallorca (I. Balears)

Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana, durant el període impositiu, i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat d'aquells per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre el dits terrenys.
 2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
  1. Negoci jurídic mortis causa
  2. Negoci jurídic inter vivos, ja sigui de caràcter onerós o gratuït
  3. Alienació en subhasta pública
  4. Expropiació forçosa

Termini de presentació

Aquesta declaració-liquidació haurà de ser presentada en el següents terminis, comptats des de la data en què es produeixi la meritació de l'Impost:

 1. Quan es tracti d'actes inter vivos, trenta dies hàbils.
 2. Quan es tracti d'actes per causa de mort, sis mesos, prorrogables fins a un any, a requesta del subjecte passiu.

Realització de la Declaració Liquidació

Descripció

El pagament de l'impost de l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua) com a conseqüència de la transmissió d'un bé immoble (pis, casa, plaça d'aparcament, local, traster...).

L'increment de valor del terreny es produeix des que es va adquirir la propietat fins que es transmet.

Termini de presentació i pagament

30 dies hàbils comptats des de la data de Transmissió quan es tracta d'actes inter vivos (compravenda, donació...)

6 mesos, quan es tracta d'actes mortis causa (herència), ampliable altres 6 mesos a petició del subjecte passiu.

Què es pot fer per Internet?

L'aplicació permet obtenir el càlcul d'una plusvàlua a nivell informatiu. Per fer això es necessiten les següents dades: nom i número de carrer, referència cadastral d'Hisenda, data de transmissió actual i data de transmissió anterior.

Si es vol fer l'autoliquidació completa és necessari tenir l'escriptura pública per emplenar totes les dades.

Com es fa per Internet

Instruccions per fer el tràmit:

Per poder omplir el formulari és necessari que tingui activat el suport de Javascript al navegador. Si no sap cóm fer-ho, consulti la documentació o l'ajuda del seu navegador.

Qui ho pot demanar?

El subjecte passiu o el seu representant. El representant sempre ha de ser del subjecte passiu.

En el cas de Donacions el subjecte passiu és l'adquirent. En el cas de Compravendes, el subjecte passiu és el transmissor o venedor.

En el cas de Compravenda, si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament és el comprador.

Ordenances fiscals

Mes informació.

Per qualsevol dubte posau-vos en contacte amb la Secció de Plusvàlua del Ajuntament, Pza. Sta Eulàlia, 9-1er piso, adreça electrònica: Secció de Plusvàlua, Tel. 971.22.59.00 , extensions 1083, 1047 i 1046.

Pago de Plusvalues:


Re-impresió de Plusvalues

És necessari disposar de DNI del transmissor i de la clau de l'autoliquidació.

 Cercar Plusvalua
WAI-AA WAG 1.0 PROORA10/05/2018

Secció de Plusvàlua del Ajuntament
Plaça Santa Eulàlia, 9-1er pis.
adreça electrònica: Secció de Plusvàlua
Tel. 971.22.59.00 , extensions 1083, 1047 i 1046